Salgsvilkår for privatkunder


1. Innledning

Parqio forholder seg til salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

2. Partene

Selger er Parqio AS, Gaustadallèen 1, 0349 Oslo, sales@parqio.com, +47 23 50 69 89, organisasjonsnummer 922 590 265, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestilling og betaling av abonnement via Parqio-appen, på account.parqio.com, eller via sms, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3.Vilkår avtaleinngåelse

Vilkårene gjelder for bestilling og bruk av tilleggstjenester i Parqio, herunder automatisk garasjeportåpning. Vilkårene gjelder for privatkunder.

4. Generelle abonnementsvilkår

Avtaleforholdet med Parqio er et løpende avtaleforhold, og løper frem til medlemskapet avsluttes i henhold til kapittel 10.

Kjøper får ved avtaleinngåelse tilgang til tjenestene slik de er beskrevet i Parqio-appen, på account.parqio.com eller i sms ved

Det er ingen bindingstid på abonnementet.

5. Prisen

Prisen for abonnementet vises i Parqio-appen, på account.parqio.com, eller i Vipps når du godkjenner avtalen. Den oppgitte prisen er den totale prisen kjøper skal betale. Prisene er oppgitt i lokal valuta og inkluderer mva.

6. Betalingen

Abonnementet betales forskuddsvis hver måned med mindre annet er avtalt, og belastes automatisk kjøpers foretrukne konto eller betalingskort.

7. Angrerett

Parqio forholder seg til angrerettslovens bestemmelser. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten.

8. Reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at det ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Reklamasjon skal skje til Parqio AS ved henvendelse på e-post til sales@parqio.com

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde tjenesten tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen og kreve avtalen hevet.

9. Partenes ansvar

Selger er ansvarlig for at tilleggstjenestene fungerer som beskrevet. Parqio kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som du eller noen andre påføres i forbindelse med bruk av Parqio sine tjenester.

Kjøper er ansvarlig for å oppgi og vedlikeholde informasjon som er nødvendig for å kunne levere og ta betalt for tjenesten, slik som registreringsnummer på kjøretøy som skal omfattes av tjenesten og gyldig betalingsmåte gjennom våre betalingsformidlere Stripe og Vipps.

10. Oppsigelse og opphør av avtale

Kjøper står fritt til å avslutte avtalen. Oppsigelse av avtalen gjøres i Parqio-appen, på account.parqio.com eller på e-post til sales@parqio.com.

Allerede innbetalt beløp refunderes ikke.

11. Regulering av pris

Selger kan, med én måneds skriftlig varsel, kreve kostnaden regulert i takt med endringene i konsumprisindeksen. Ny pris kan tidligst tre i kraft neste gang kjøper belastes for tjenesten.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Se Parqios personvernregler.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

14. Kontakt

Har du spørsmål vedrørende våre salgsbetingelser og vilkår kan du ta kontakt med Parqio via chat i Parqio-appen, eller på e-post til sales@parqio.com.

We use cookies to collect and analyse information on site performance and usage, to provide social media features and to enhance and customise content and advertisements.